Kvalifikacijos inicijavimo paraiška

Kvalifikacijos inicijavimo paraiška

(data)

  1. Kvalifikacijos pavadinimas: Privalomas laukas
  2. Lietuvos kvalifikacijų lygis:Privalomas laukas
  3. Remiantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, įrašykite sektoriaus (ekonominės veiklos) sekciją ir skyrių, kuriam priskiriama kvalifikacija: Privalomas laukas
  4. Pagrįskite naujos kvalifikacijos poreikį: Privalomas laukas
  5. Kuriame iš parengtų profesinių standartų siūlytumėte aprašyti kvalifikaciją: Privalomas laukas
  6. Pateikite kvalifikacijos aprašą, užpildydami šią lentelę:
Veiklos objektas (aprašoma, kokios paslaugos teikiamos, kokie produktai gaminami): Privalomas laukas
Tipinės darbo priemonės (įrašomos pagrindinės darbo priemonės arba jų grupės): Privalomas laukas
Tipinės darbo sąlygos (įrašoma pagrindinė informacija apie galimas darbo sąlygas): Privalomas laukas
Papildoma informacija (įrašomi reikalavimai sveikatos būklei (jei nustatyti) ir kita informacija, svarbi kvalifikacijos siekiantiems ar ją įgijusiems asmenims): Privalomas laukas
Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) (įvardinami kvalifikaciją sudarančių kompetencijų deriniai, kuriuos galima įvertinti ir pripažinti) Kompetencijos Kompetencijų ribos (kompetencijos ribos detalizuoja kompetencijos turinį ir apibrėžia kompetencijos turinio charakteristikas; apibrėžiamos veiklos proceso elementais, objektais, technologinėmis ir organizacinėmis sąlygomis bei veiklos atlikimui keliamais reikalavimais)
Privalomas laukas(įrašomas kvalifikacijos vieneto pavadinimas) Privalomas laukas (įrašomas kvalifikacijos vieneto lygis) Privalomas laukas Privalomas laukas
Specializacijos kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) (specializacijos kvalifikacijos vienetu laikomas kvalifikacijos vienetas, kurį sudaro kompetencijos, reikalingos atlikti veiklai, orientuotai į atskirus produktus ir (arba) paslaugų tipus; specializacijos kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos gali būti privalomos arba neprivalomos kvalifikacijai įgyti) Kompetencijos Kompetencijų ribos
Privalomas laukas (įrašomas kvalifikacijos vieneto pavadinimas) Privalomas laukas (įrašomas kvalifikacijos vieneto lygis) Privalomas laukas Privalomas laukas
Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Privalomas laukas
Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi) Privalomas laukas
Kompetencijų vertinimo reikalavimai Privalomas laukas
Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) Privalomas laukas

Kvalifikacijos paraišką pildančio asmens vardas, pavardė: Privalomas laukas

Institucija: Privalomas laukas

El. pašto adresas: Privalomas laukas Telefono numeris: Privalomas laukas

(Galimi dokumento tipai: doc, docx, pdf) (Maksimalus failo dydis: 250 MB) Privalomas laukas