Formaliojo profesinio mokymo programos rengimo paraiška testinė

FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS RENGIMO PARAIŠKA


(data)

(vieta)

1. Pareiškėjo duomenys

Pareiškėjo pavadinimas Privalomas laukas
Juridinio asmens kodas Privalomas laukas
Adresas Privalomas laukas
Telefonas Privalomas laukas
Elektroninis paštas (susirašinėjimui) Privalomas laukas
Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas) Privalomas laukas

2. Informacija apie formaliojo profesinio mokymo programą (toliau – programa)

Programos pavadinimas lietuvių kalba Privalomas laukas
Kvalifikacija, kuriai įgyti skirta programa Privalomas laukas
Kvalifikacijos, kuriai įgyti skirta programa, lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą Privalomas laukas
Profesinio standarto, kuriame aprašyta suteikiama kvalifikacija, pavadinimas, jo valstybinis kodas Privalomas laukas

3. Informacija apie programos rengėjus

Eil. Nr. Programos rengėjai (vardas, pavardė)* Atstovaujamo profesinio mokymo teikėjo ir (ar) darbdavio pavadinimas
Darbo grupės vadovas:
1. Privalomas laukas Privalomas laukas
Darbo grupės nariai:
2. Privalomas laukas Privalomas laukas

* Rekomenduojama, kad pareiškėjas programai rengti sudarytų ne mažiau kaip trijų atitinkamos srities specialistų, atstovaujančių skirtingiems profesinio mokymo teikėjams ir (ar) darbdaviams, grupę.

PRIDEDAMA

Programos parametrų lentelė

Valstybinis
kodas
Modulio pavadinimas LTKS
lygis
Apimtis
mokymosi
kreditais
Kompetencijos Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai
Įvadinis modulis (iš viso  mokymosi kreditPrivalomas laukas)
Privalomas laukas Pažinti profesiją.
Bendrieji moduliai (iš viso  mokymosi kreditai)
Saugus elgesys ekstremaliose situacijose Privalomas laukas 1 Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose.
Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas Privalomas laukas Reguliuoti fizinį aktyvumą.
Darbuotojų sauga ir sveikata Privalomas laukas 2 Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti.
Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso  mokymosi kreditPrivalomas laukas)
Privalomieji (iš viso  mokymosi kreditPrivalomas laukas)
Privalomas laukas

Privalomai pasirenkamieji (iš viso  mokymosi kredit) (įrašoma, jeigu yra)

Pasirenkamieji moduliai (iš viso  mokymosi kredit)
Baigiamasis modulis (iš viso  mokymosi kredit)
Įvadas į darbo rinką Privalomas laukas Formuoti dabartinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Paraišką pildančio asmens vardas, pavardė: Privalomas laukas

Institucija: Privalomas laukas

El. pašto adresas: Privalomas laukas Telefono numeris: Privalomas laukas

Pridedami dokumentai (Galimi dokumento tipai: doc, docx, pdf) (Maksimalus failo dydis: 250 MB) Privalomas laukas