Formaliojo profesinio mokymo programos rengimo paraiška

FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS RENGIMO PARAIŠKA


(data)

(vieta)

1. Pareiškėjo duomenys

Pareiškėjo pavadinimas Privalomas laukas
Juridinio asmens kodas Privalomas laukas
Adresas Privalomas laukas
Telefonas Privalomas laukas
Elektroninis paštas (susirašinėjimui) Privalomas laukas
Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas) Privalomas laukas

2. Informacija apie formaliojo profesinio mokymo programą (toliau – programa)

Programos pavadinimas lietuvių kalba Privalomas laukas
Kvalifikacija, kuriai įgyti skirta programa Privalomas laukas
Kvalifikacijos, kuriai įgyti skirta programa, lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą Privalomas laukas
Profesinio standarto, kuriame aprašyta suteikiama kvalifikacija, pavadinimas, jo valstybinis kodas

3. Informacija apie programos rengėjus

Eil. Nr. Programos rengėjai (vardas, pavardė)* Atstovaujamo profesinio mokymo teikėjo ir (ar) darbdavio pavadinimas
Darbo grupės vadovas:
1. Privalomas laukas Privalomas laukas
Darbo grupės nariai:
2. Privalomas laukas Privalomas laukas

* Rekomenduojama, kad pareiškėjas programai rengti sudarytų ne mažiau kaip trijų atitinkamos srities specialistų, atstovaujančių skirtingiems profesinio mokymo teikėjams ir (ar) darbdaviams, grupę.

Privalomas laukas
(Vadovo arba įgalioto  asmens pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, telefonas)

PRIDEDAMA

Programos parametrų lentelė.

Valstybinis
kodas
Modulio pavadinimas LTKS
lygis
Apimtis
mokymosi
kreditais
Kompetencijos Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai
Įvadinis modulis (iš viso  mokymosi kreditai)
Įvadas į profesiją Pažinti profesiją.
Bendrieji moduliai (iš viso  mokymosi kreditai)
Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose.
Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas Reguliuoti fizinį aktyvumą.
Darbuotojų sauga ir sveikata 2 Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti.
Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso  mokymosi kreditai)
Privalomieji (iš viso  mokymosi kreditai)

Privalomieji pasirenkamieji (iš viso  mokymosi kreditai) (įrašoma, jeigu yra)

Pasirenkamieji moduliai (iš viso  mokymosi kreditai)
Baigiamasis modulis (iš viso  mokymosi kreditai)
Įvadas į darbo rinką Formuoti dabartinius įgūdžius realioje darbo vietoje.